Investigation of second to fourth finger length ratio (2D:4D) in schizophrenia patients
Faruk Kilic, Umit Isik, Arif Demirdas, Fazilet Ayaz
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:295-301
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research


Objective: Schizophrenia is a significant burden for the patient and causes great costs for society. The etiology of schizophrenia, which is known to be a neurodevelopmental disorder, has not been fully elucidated. Differences in prenatal gonadal hormones have been suggested to play a role in the pathogenesis of schizophrenia. An easy way to evaluate a biomarker that gives insight about prenatal androgen is the second to fourth digit ratio (2D:4D) of the hand. In this study, we aimed to compare the 2D:4D ratio of schizophrenia patients to healthy controls and to investigate the relationship with positive and negative symptoms.

Method: Seventy-six patients with schizophrenia and 67 healthy controls were included in the study. Finger lengths were measured from the proximal finger crease to the tip using a digital vernier caliper with a precision of 0.01 mm. The Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) and the Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) were used to evaluate the symptoms of schizophrenia.

Results: While the left 2D:4D ratio of the patients with schizophrenia was not different from the controls’, the right 2D:4D ratio was significantly lower. The correlation between finger lengths and the SAPS and SANS scores by gender showed a negative correlation of the left and right 2D:4D ratio with the SANS scores in female patients, while the SANS scores were found to be positively correlated with the right 2D:4D ratio in men.

Conclusion: The findings of our study support the view that the right 2D:4D ratio may be an indicator for schizophrenia.

Keywords : Digit ratio, estrogens, finger length ratio, schizophrenia, testosterone
Şizofreni hastalarında ikinci ve dördüncü parmak uzunluğu oranının (2D:4D) incelenmesi
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma


Amaç: Şizofreni, hastanın kendisi için önemli bir yük olduğu gibi toplum için büyük maliyetlere neden olmaktadır. Nörogelişimsel bir bozukluk olarak bilinen şizofrenide etiyoloji tam olarak aydınlatılamamıştır. Prenatal gonadal hormonlardaki farklılıkların şizofreni patogenezinde rol oynadığı öne sürülmüştür. Prenatal androjen ile ilgili fikir veren biyolojik belirteci değerlendirmenin kolay bir yolu elin 2. parmak uzunluğu (2D) ile 4. parmak uzunluğu (4D) oranıdır. Biz de çalışmamızda şizofreni hastalarının 2D:4D oranını sağlıklı kontroller ile karşılaştırmayı ve ayrıca pozitif ve negatif semptomlar ile 2D:4D arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya 76 şizofreni tanılı hasta ve 67 sağlıklı kontrol dahil edildi. Parmak uzunlukları, 0.01 mm’lik bir hassasiyetle dijital bir sürmeli kumpas kullanılarak proksimal parmak kırışıklığından uca kadar ölçülmüştür. Şizofreni semptomlarının değerlendirilmesinde Pozitif Belirtilerin Değerlendirilmesi Ölçeği (PBDÖ) ve Negatif Belirtilerin Değerlendirilmesi Ölçeği (NBDÖ) kullanılmıştır.

Bulgular: İkinci ve 4. parmak uzunluğu oranı karşılaştırıldığında, şizofreni hastalarının sağ 2D:4D oranı kontrollere göre anlamlı olarak daha düşüktü. Cinsiyetlere göre parmak uzunlukları ile PBDÖ ve NBDÖ skorları arasındaki korelasyonda kadın hastaların NBDÖ skoru ile sol ve sağ 2D:4D oranı arasında negatif korelasyon saptandı. Erkek hastaların NBDÖ skorları ile sağ 2D:4D oranları arasında pozitif korelasyon saptandı.

Sonuç: Çalışmamızın bulguları sağ 2D:4D oranının şizofreni göstergesi olabileceği görüşünü desteklemektedir.

Anahtar kelimeler : Şizofreni, parmak uzunluk oranları, prenatal testosteron, prenatal östrojen
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.