Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: a retrospective chart review
Kürşat Altınbaş, Timuçin E. Oral, Danny Smith, Nickholas Craddock
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010;23:115-120
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of antidepressants on recovery in bipolar depression.

Method: The most recent depressive episode of patients with DSM-IV Bipolar Disorder, recruited from a specialized mood disorder outpatient unit in Turkey, were evaluated retrospectively. Thirty-four patients, only received mood stabilizer titration or did not change their current treatment regimens and thirty patients, treated with an antidepressant agent were compared on rates of recurrence and time to remission.

Results: One third of patients in each group were taking at least one mood stabilizer during their depressive episodes. Mood stabilizer levels were similar in each group and were within therapeutic limits. There were no significant differences between groups on rates of recurrence or time to remission.

Conclusions: In this preliminary retrospective study, patients with bipolar depression who were treated with antidepressants did not have a better outcome than patients who received no antidepressants.
Keywords : Bipolar depression, antidepressants, mood stabilizers, remission, recurrence
İki uçlu depresyon tedavisinde duygudurum dengeleyici ve antidepresan etkilerinin karşılaştırılması: Geriye dönük bir dosya taraması
PDF
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışma ile antidepresanların iki uçlu depresyonda düzelme üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: DSM-IV’e göre iki uçlu bozukluk tanısı ile özelleşmiş bir duygudurum merkezinde takip edilmekte olan hastaların en son depresif dönemleri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Yalnızca duygudurum dengeleyici titrasyonu yapılan ya da her hangi bir müdahale yapılmayan 34 hasta ve antidepresan ile tedavi edilmiş 30 hasta yineleme ve düzelmeye kadar geçen süre açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Her iki grupta da, hastaların üçte biri depresif dönemleri sırasında duygudurum dengeleyici ilaç kullanmaktaydı. Duygudurum dengeleyici düzeyleri terapötik aralıkta olup ortalama düzeyler gruplar arasında farklılık göstermiyordu. Yineleme ve düzelmeye kadar geçen süre yönünden gruplar arası farklılık saptanmadı.

Sonuç: Geriye dönük yapılmış bu ön çalışmada, antidepresan ilaçlarla tedavi edilen iki uçlu depresif dönemlerin antidepresanla tedavi edilmeyenlerden daha iyi tedavi sonucu getirmediği görüldü.
Anahtar kelimeler : İki uçlu depresyon, antidepresanlar, duygudurum dengeleyiciler, düzelme, yineleme
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.