Validity and reliability of the Turkish version of the Recovery Assessment Scale
Cansu Guler, Ayca Gurkan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:309-319
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research


Objective: Globally, the field of mental health services has begun to evolve towards an improvement-focused approach. A valid and reliable measurement tool is needed to evaluate the subjective recovery process and to improve recovery-focused care. The purpose of this study was to assess the validity and reliability of the Turkish version of the Recovery Assessment Scale.

Method: The present work was planned as a methodological study. The survey included 180 individuals with chronic mental illness registered in two Community Mental Health Centers. Content validity, construct validity, and criteria validity were used to assess validity, while internal consistency and stability across time were examined to test reliability.

Results: The content validity index value of the scale was found to be over 0.80. Consequently, confirmatory factor analysis established that the Turkish form of the scale included 5 factors and 24 items, similar to the original version. Examination of criterion-related validity found an excellent positive significant correlation between the Recovery Assessment Scale and the Psychological Well-Being Scale (r=0.864, p<0.01). Cronbach’s alpha value of the scale was 0.90 and the test-retest reliability value was 0.96.

Conclusion: As a result of the validity and reliability analyses, it was determined that the Turkish version of the Recovery Assessment Scale was a valid and reliable scale for evaluating the recovery of individuals diagnosed with mental illness. It may be advisable to test the scale in larger sample groups.

Keywords : Mental illness, recovery, reliability, validity
İyileşme Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliği
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma


Amaç: Küresel olarak ruh sağlığı hizmetleri iyileşme odaklı bakıma doğru değişmeye başlamıştır. İyileşme odaklı bakımın gelişebilmesi için iyileşme sürecinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracına gereksinim duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı İyileşme Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliğini değerlendirmektir.

Yöntem: Metodolojik olarak planlanan araştırmaya iki Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıtlı, kronik ruhsal hastalığı olan 180 birey dahil edilmiştir. Araştırmanın geçerlik çalışmaları için, dil ve kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt geçerliği; güvenilirlik çalışmaları için iç tutarlık ve zamana göre değişmezlik analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi değeri 0.80’nin üzerinde bulunmuştur. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin Türkçe formu orijinali ile benzer şekilde 5 faktör ve 24 madde olarak doğrulanmıştır. Ölçüte göre geçerlilik incelendiğinde, İyileşme Değerlendirme Ölçeği ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği arasında pozitif yönde, anlamlı ve mükemmel derecede ilişki olduğu saptanmıştır (r=0.864, p<0.001). Ölçeğin iç tutarlılık analizlerine bakıldığında Cronbach’s Alpha değeri 0.90 ve test-tekrar test güvenilirlik değeri 0.96 bulunmuştur.

Sonuç: Yapılan geçerlik ve güvenilirlik analizleri sonucunda İyileşme Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe formunun ruhsal hastalık tanısı alan bireylerde iyileşmeyi değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin daha geniş örneklemde test edilmesi önerilebilir.

Anahtar kelimeler : Ruhsal hastalık, iyileşme, güvenilirlik, geçerlik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.