Iowa Gambling Test: normative data and correlation with executive functions
Serra Icellioglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:222-230
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Objective: Purpose of the study was to establish the normative values of the Iowa Gambling Test (IGT) in Turkey, using scores from 90 healthy participants aged between 20 and 86.

Method: Participants were classed into 3 groups according to age and education level, and the test was administered in two sessions: in the first session (IGT1), IGT and neuropsychological tests assessing executive functions, and in the second session (IGT2), only IGT.

Results: Statistical analyses showed that IGT performance was not affected by age or education, but male participants performed significantly better in IGT2 than women. Both gender groups performed significantly better in IGT2 than in IGT1 and increased their total net score in IGT2. A statistically significant correlation was found between executive function performance assessed with Wisconsin Card Sorting Test, Stroop Test and Tower of London Test and IGT performance.

Conclusion: The comprehensive assessment of the correlation between decision-making behavior, demographic variables, and executive functions needs to be continued with larger sample groups.
Keywords : Decision-making behavior, executive functions, Iowa Gambling Test (IGT), normative data, risk-taking behavior
Iowa Kumar Testi: Normatif veriler ve yürütücü işlevlerle ilişkisi
PDF
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Çalışmanın amacı, yaşları 20-86 arasında değişen 90 sağlıklı katılımcıdan elde edilen puanlar ile Iowa Kumar Testi (IKT)’nin Türkiye’deki normatif verilerine dair bilgi edinilmesidir.

Yöntem: Katılımcılar yaş ve eğitim durumlarına göre 3 farklı gruba ayrılmış ve uygulama 2 oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk uygulama, IKT (IKT1) ve yürütücü işlevleri değerlendiren nöropsikolojik testleri; ikinci uygulama ise sadece IKT (IKT2)’yi içermiştir.

Bulgular: İstatistiksel analizler, IKT performansının yaş ve eğitimden etkilenmediğini fakat erkek katılımcıların IKT2 performansında kadınlardan anlamlı olarak daha iyi performans gösterdiklerini bulgulamıştır. Her iki cinsiyet grubu da, IKT2 performansında, IKT1 performansından anlamlı olarak iyi performans göstermişler ve IKT2 toplam net puanlarını arttırmışlardır. Wisconsin Kart Eşleme Testi, Stroop Testi ve Londra Kulesi Testi ile değerlendirilen yürütücü işlev performansı ve IKT performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Karar verme davranışı, demografik değişkenler ve yürütücü işlevler arasındaki korelasyonun kapsamlı değerlendirilmesine büyük örneklemli gruplarda devam edilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler : Karar verme davranışı, yürütücü işlevler, Iowa Kumar Testi (IKT), normatif veri, risk alma davranışı
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.