Examination of neutrophil, platelet, and monocyte-lymphocyte ratios in adolescents with bipolar disorder-manic episode and depression
Mirac Baris Usta, Armagan Aral, Abdullah Bozkurt, Berkan Sahin, Koray Karabekiroglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:328-333
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research


Objective: Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), and monocyte/lymphocyte ratio (MLR) are practical inflammation parameters. In bipolar disorder (BD) and major depressive disorder (MDD), these parameters were reported higher than in healthy controls (HC). We aim to compare NLR, PLR, MLR in HC and patients with MDD and BB-manic episode.

Method: Forty-six patients with MDD and 43 patients with BD hospitalized between 2013 and 2017 and 40 HC were included in the study. White blood cell, neutrophil, lymphocyte, platelet, and monocyte numbers were entered retrospectively from complete blood counts made at the time of admission, and NLR, PLR, and MLR were calculated from these.

Results: NLR and PLR were revealed higher in MDD than HC. NLR and neutrophil values were higher in BD than HC, and there was a positive correlation between NLR and hospitalization period of patients with BD.

Conclusion: Findings of our study supported the inflammation hypothesis for MDD and BD in adolescents. Larger-scale studies are necessary to confirm these findings.

Keywords : Bipolar disorder, depression, inflammation, white blood cells
Bipolar bozukluk ve depresif bozukluğu olan ergenlerde nötrofil-, platelet- ve monosit-lenfosit oranlarının incelenmesi
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma


Amaç: Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLO), Platelet/Lenfosit Oranı (PLO) ve Monosit/Lenfosit Oranı’nın (MLO) enflamasyon göstergesi olarak kullanılabileceğine dair veriler bulunmaktadır. Bipolar Bozukluk (BB) ve Majör Depresif Bozukluk’ta (MDB) bu oranların yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada MDB ve BB olan ergenlerde NLO, PLO ve MLO’nun araştırılması amaçlanmaktadır.

Yöntem: İki bin on üç-2017 yılları arasında yatarak tedavi gören 46 MDB, 43 BB hastası ile 40 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmıştır. Beyaz küre, nötrofil, lenfosit, platelet ve monosit düzeyleri yatış sırasında alınan rutin kan incelemelerinden retrospektif olarak incelenmiş ve NLO, PLO ve MLO hesaplanmıştır.

Bulgular: MDB’si olan hastalarda NLO ve PLO oranlarının kontrol grubuna göre yüksek olduğu saptanmıştır. NLO ve nötrofil düzeyleri BB olan hastalarda yüksek saptanmış ve NLO düzeyleri ve yatış süresi arasında pozitif ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma sonuçları MDD ve BB olan adölesanlarda enflamasyon hipotezini desteklemektedir. Bu sonuçlar daha büyük örneklemlerde yinelenmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler : Bipolar bozukluk, depresyon, beyaz kan hücreleri, enflamasyon
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.