A case of catatonia induced by disulfiram
Özlem Devrim Balaban, Murat İlhan Atagün, Latif Ruhşat Alpkan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010;23:215-218
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Although catatonia has predominantly been evaluated as a subtype of schizophrenia, many of general medical conditions, some of neurological diseases or medications may cause catatonia. Disulfiram is an agent that is being used in the treatment of alcohol dependency by its aversive effect. It may cause neuropsychiatric side effects such as psychosis or delirium. Catatonic sydrome is a rare side effect of disulfiram. This paper aimed to report a case turning into catatonic syndrome following cognitive deterioration. The patient had no prior psychiatric history except alcohol abuse and was using disulfiram in the last month. With the diagnosis of “catatonia induced by disulfiram”, electroconvulsive therapy was applied. Full remission was obtained and the patient have been followed up without any medication. Concept of catatonia is discussed in this context.
Keywords : Disulfiram, catatonia, electroconvulsive therapy
Disülfirama bağlı olarak gelişen bir katatoni olgusu
PDF
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Katatoni, sınıflandırma sistemlerinde daha çok şizofreninin bir alt grubu olarak değerlendirilmiş olsa da, birçok genel tıbbi durum, nörolojik hastalık ya da bazı ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Disülfiram, alkol bağımlılığı tedavisinde caydırıcı etkisi nedeniyle kullanılabilen bir ajandır. Psikoz ve deliryum gibi nöropsikiyatrik yan etkilere neden olabilir. Katatonik sendrom disülfiramın çok nadir görülen bir yan etkisidir. Bu yazıda, kliniği bilişsel işlevlerde bozulma ile başlayan ve katatonik sendroma dönüşen bir vaka sunulmaktadır. Hastanın alkol kötüye kullanımı dışında psikiyatrik öyküsü yoktu ve son 1 aydır, reçetesiz temin ettiği disülfiramı kullanıyordu. Hastaya, disülfirama bağlı katatoni tanısı ile elektrokonvülsif tedavi uygulandı. Tam düzelme sağlanan ve ilaçsız izlenen vakanın iyilik hali devam etti. Bu çalışmada, örnek vaka çerçevesinde katatoni kavramı tartışılmaktadır.
Anahtar kelimeler : Disülfiram, katatoni, elektrokonvülsif tedavi
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.