Association between fear of missing out in social media and problematic internet use in university students
Hatice Aygar, Saniye Goktas, Sevil Akbulut Zencirci, Melike Alaiye, Muhammed Fatih Onsuz, Selma Metintas
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:302-308
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research


Objective: The aim of this study was to determine the association between the fear of missing out (FoMO) in social media and problematic Internet use in university students and to evaluate the related sociodemographic characteristics.

Method: This was a cross-sectional study conducted with university students at Eskisehir Osmangazi University in 2016. In this study, 463 students were reached by multistage sampling. Problematic Internet use was measured by the Problematic Internet Usage Scale (PIUS) and FoMO in social media was measured by the Fear of Missing Out Scale (FoMOs). Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis test (Bonferroni correction), Spearman correlation analysis, multiple linear regression, and multiple logistic regression analyses were used.

Results: The students’ mean age (SD) was 21.0 (1.7) years, 54.9% (254) were male, and 91.4% of the students had Internet access at their accommodation; 74.5% were using the Internet for social sharing. The mean scores (SD) for PIUS and FoMOs were 65.19 (22.34) and 22.37 (7.41), respectively. Male students and students using the Internet for social sharing and reporting spending more than four hours per day on the Internet and the smartphone took higher mean scores from PIUS and FoMOs. Gender, Internet use for social sharing, and daily duration of smartphone use were found to be variables affecting the FoMOs score. After adjusting for affective factors, a positive relation was found between the FoMO and problematic Internet use.

Conclusion: In the study, the use of Internet for social sharing, time per day spent with the smartphone, and problematic Internet use were found to be factors affecting the FoMO. Increasing problematic Internet use and FoMO in university students are significant forms of addiction requiring preventive measures.

Keywords : Fear of missing out in social media, problematic internet use, university students
Üniversite öğrencilerinde sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu ve problemli internet kullanımı ilişkisi
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma


Amaç: Çalışmada üniversite öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve problemli internet kullanımı ilişkisi ve bunları etkileyen sosyodemografik özelliklerin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışma, 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmada çok aşamalı örneklem yöntemiyle seçilen 463 öğrenciye ulaşıldı. Çalışmada problemli internet kullanımını ölçmek için Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (PİKÖ) ve sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusunu değerlendirmek için Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (GKKÖ) kullanıldı. Verilerin analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Spearman Korelasyon, çoklu lineer regresyon ve çoklu lojistik regresyon analizleri kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması (SD) 21.0 (1.7) yıl olup %54.9’u (254) erkekti. Öğrencilerin %91.4’ünün yaşadığı yerde internete ulaşım imkanı varken, dörtte üçü (%74.5) interneti sosyal paylaşım amacıyla kullanmaktaydı. PİKÖ’den ve GKKÖ’lerinden alınan puan ortalamaları (SD) sırasıyla 65.19 (22.34) ve 22.37 (7.41) idi. Erkek öğrencilerde, interneti sosyal paylaşım amacıyla kullananlarda, bir günde internet ve akıllı telefon başında geçirilen süreyi 4 saatten fazla olarak bildirenlerde PİKÖ ve GKKÖ’lerinden alınan puan ortancaları daha yüksekti. GKKÖ’nden alınan puan üzerine cinsiyet, interneti sosyal paylaşım amacıyla kullanma durumu ve akıllı telefon kullanım süresi etkili değişkenler olarak saptandı. Etkili faktörlere göre düzeltildikten sonra gelişmeleri kaçırma korkusu ile problemli internet kullanımı arasında pozitif ilişki saptandı.

Sonuç: Çalışmada interneti sosyal paylaşım amacıyla kullanma, bir günde akıllı telefon ile geçirilen süre ve problemli internet kullanımı gelişmeleri kaçırma korkusunu etkileyen faktörler olarak saptandı. Üniversite öğrencilerinde artan problemli internet kullanımı ve gelişmeleri kaçırma korkusu dikkat çekici ve önlem alınması gereken bağımlılık türlerindendir.

Anahtar kelimeler : Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu, problemli internet kullanımı, üniversite öğrencileri
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.